TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY

Tin Tức

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY

13/09/2023
104

Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề, Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng và Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận theo Quyết định số 2315-QĐ/ĐUK, ngày 16/01/2023 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chính thức hoạt động từ ngày 16/01/2023. Tại thời điểm này, Đảng bộ Trường gồm có 180 đảng viên, cơ cấu trong 07 chi bộ trực thuộc; Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, trong đó đồng chí Bí thư đồng thời cũng là thủ trưởng đơn vị.

Thời điểm sáp nhập Trường và thành lập Đảng bộ mới, các chi, đảng bộ cơ sở tiền thân đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cơ sở được nửa nhiệm kỳ. Một trong những nội dung quan trọng được các tổ chức cơ sở Đảng tiền thân luôn quan tâm góp phần tạo nên sức mạnh, uy tín của Đảng, tạo dựng niềm tin của quần chúng vào Đảng chính là hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp nối công tác kiểm tra giám sát ở các tổ chức cơ sở tiền thân, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời về nghiệp vụ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối CQ&DN Tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận đã thực hiện đầy đủ công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; đã chủ động  xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nội dung, quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Tính đến tháng 8/2023, Đảng ủy Trường đã tổ chức 02 đợt kiểm tra: Kiểm tra việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Trường về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”; kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Trường giao cho từng chi bộ trong năm 2023 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 – 2025 cũng như việc thực hiện các quy định về tổ chức và sinh hoạt Đảng. Ngoài ra, 07/07 chi bộ trực thuộc được giám sát thường xuyên trong các cuộc họp định kỳ của Đảng ủy. Nội dung chủ yếu là việc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy Trường về học tập, quán triệt Nghị quyết của cấp trên, các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối; việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng của chi bộ, trong đó đặc biệt chú trọng việc giám sát kết quả, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ủy Trường giao.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường cũng đã thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với cấp ủy và đồng chí Bí thư của 01 chi bộ (về việc lãnh đạo thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH/TW Đảng (khóa XIII) về “Những điều đảng viên không được làm”) và 01 cuộc kiểm tra tài chính đối với chi bộ trực thuộc.

Việc tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình và kế hoạch đã đề ra. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm được tiến hành đúng quy trình, đúng thẩm quyền, hình thức kỷ luật đúng quy định của Đảng nên không phát sinh khiếu kiện.    

Đối với các chi bộ trực thuộc, căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, các chi bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Các chi bộ luôn chú trọng việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Các chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung sau: Việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, các nhiệm vụ được Chi bộ phân công và việc học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023; việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, thực hiện các chính sách, nghĩa vụ công dân tại địa phương… Thực hiện Công văn số 1385 - CV/ĐUK, ngày 12/01/2023 của Đảng ủy Khối về triển khai quyết định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ quy định của cấp trên để xây dựng quy trình về công tác kiểm tra, giám sát để áp dụng trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ mình. Đến nay, 07/07 chi bộ trực thuộc đã hoàn tất việc xây dựng và ban hành các quy trình. Vì thế, việc thực hiện kiểm tra, giám sát tại các chi bộ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do các chi bộ trực thuộc mới thành lập đầu năm 2023, một số đồng chí cấp ủy chi bộ mới được phân công làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nên nghiệp vụ chưa chắc tay, kinh nghiệm chưa nhiều phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác. Một số đồng chí cấp ủy chi bộ có lúc còn chưa quan tâm đúng mức việc nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát để khi tiến hành cần xác định nội dung, đối tượng và cách thức tiến hành kiểm tra sao cho phù hợp với phạm vi lãnh đạo của chi bộ mình.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, Đảng ủy Trường xác định: Tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành  kỷ luật của đảng; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận năm 2023, góp phần “tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” (Văn kiện Đại hội XIII của Đảng).

Nguồn: Ủy ban kiểm Đảng ủy Trường

 

Tag: