TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV có các chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho HSSV trong toàn Trường. Quản lý, đánh giá kết quả rèn luyện, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV theo quy định; tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người học theo quy định của pháp luật. Phân công, quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập đối với các lớp hệ chính quy và ngoài chính quy do Trường đào tạo. Tổ chức các hoạt động phong trào của HSSV; phối hợp với Công đoàn, Đoàn trường, Hội Sinh viên và các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Trường.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Hồng Phượng Trưởng phòng
2 Trần Thị Thu Nga Phó Trưởng phòng 
3 Đoàn Khắc Vương  Phó Trưởng phòng
4 Trương Thị Tuyết Trinh Chuyên viên
5 Trần Bình Tài Chuyên viên 
6 Vũ Thị Ngọc Hải Chuyên viên
7 Võ Thị Ngọc Loan Cán sự 
8 Nguyễn Thị Kim Loan Chuyên viên 
9 Võ Hồng Quân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
10 Lê Uyên Quyên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành