TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực: Ngoại ngữ, Tin học, Pháp luật, ở 03 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa bồi dưỡng nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu.

– Tổ chức giảng dạy các môn học chung cho các ngành học ở trình độ cao đẳng, gồm: Tin học, Ngoại ngữ, Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất; các môn học chung cho các ngành học ở trình độ trung cấp, gồm: Tin học, Ngoại ngữ, Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu triển khai các hoạt động quan hệ với doanh nghiệp để HSSV thuộc khoa quản lý đi thực tập, thực tế.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Vũ Quang Trưởng khoa 
2 Nguyễn Thị Thanh Tiên Phó Trưởng khoa
3 Nguyễn Vũ Giang Hà Phó Trưởng khoa
4 La Minh Trọng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
5 Lê Cao Đồng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
6 Trần Huy Hoàng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
7 Võ Văn Hùng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
8 Đào Thị Xuân Hường Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
9 Phù Thị Khánh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III) 
10 Phan Thị Thanh Trường Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
11 Hoàng Cao Anh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
12 Lê Thị Uyên Bích Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
13 Nguyễn Thị Thanh Cẩm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
14 Nguyễn Thị Hồng Hà Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
15 Trần Thị Hà Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
16 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
17 Phạm Bảo Quốc Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
18 Đoàn Phan Thái Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
19 Huỳnh Triệu Vỹ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
20 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
21 Trần Thị Có Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
22 Trần Thị Ngọc Diễm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
23 Nguyễn Thị Diễm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
24 Đoàn Ngọc Hậu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
25 Nguyễn Thị Minh Hiền Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
26 Trần Thị Thanh Tuyền Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
27 Trịnh Văn Định Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
28 Nguyễn Thị Dung Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
29 Bùi Xuân Hoàng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
30 Trần Văn Tỵ Giáo viên THPT (hạng II)
31 Lê Uyên Quyên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (Hạng III)
32 Lê Phan Nguyên Sinh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
33 Phạm Kim Ngân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
34 Trần Việt Dũng Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III)
35 Võ Yên Hùng Giảng viên 
36 Nguyễn Văn Mạnh Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
37 Nguyễn Thị Hồng Yến Chuyên viên
38 Thế Thị Lan Anh Giáo vụ