TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực: Ngoại ngữ, Tin học, Pháp luật, ở 03 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa bồi dưỡng nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu.

– Tổ chức giảng dạy các môn học chung cho các ngành học ở trình độ cao đẳng, gồm: Tin học, Ngoại ngữ, Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất; các môn học chung cho các ngành học ở trình độ trung cấp, gồm: Tin học, Ngoại ngữ, Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu triển khai các hoạt động quan hệ với doanh nghiệp để HSSV thuộc khoa quản lý đi thực tập, thực tế.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Vũ Quang Trưởng khoa 
2 Nguyễn Vũ Giang Hà Phó Trưởng khoa
3 Huỳnh Thị Hà Phó Trưởng khoa
4 Lê Cao Đồng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
5 Trần Huy Hoàng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
6 Võ Văn Hùng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
7 Đào Thị Xuân Hường Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
8 Phù Thị Khánh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
9 Phan Thị Thanh Trường Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
10 Hoàng Cao Anh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
11 Lê Thị Uyên Bích Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
12 Nguyễn Thị Thanh Cẩm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
13 Nguyễn Thị Hồng Hà Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
14 Trần Thị Hà Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
15 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
16 Phạm Bảo Quốc Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
17 Đoàn Phan Thái Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
18 Huỳnh Triệu Vỹ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
19 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
20 Trần Thị Có Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
21 Trần Thị Ngọc Diễm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
22 Nguyễn Thị Diễm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
23 Đoàn Ngọc Hậu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
24 Nguyễn Thị Minh Hiền Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
25 Trần Thị Thanh Tuyền Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
26 Trịnh Văn Định Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
27 Nguyễn Thị Dung Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
28 Bùi Xuân Hoàng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
29 Trần Văn Tỵ Giáo viên THPT (hạng II)
30 La Minh Trọng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
31 Lê Phan Nguyên Sinh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
32 Phạm Kim Ngân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
33 Trần Việt Dũng Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III)
34 Võ Yên Hùng Giảng viên 
35 Nguyễn Văn Mạnh Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
36 Nguyễn Thị Hồng Yến Chuyên viên