TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Công đoàn Trường

Ban thường vụ Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Bình Thuận

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Nguyễn Hữu Ích Chủ tịch CĐCS
2 Đ/c Nguyễn Tấn Tự Phó Chủ tịch CĐCS
3 Đ/c Đỗ Thị Hoàng Xuân Phó Chủ tịch CĐCS

 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Bình Thuận

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Nguyễn Hữu Ích Chủ tịch
2 Đ/c Nguyễn Tấn Tự Phó Chủ tịch
3 Đ/c Đỗ Thị Hoàng Xuân Phó Chủ tịch
4 Đ/c Đặng Thị Hiệp  Ủy viên BCH
5 Đ/c Phạm Thị Mai Ủy viên BCH
6 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích Ủy viên BCH
7 Đ/c Phạm Thuý Nhược Lan Ủy viên BCH
8 Đ/c Nguyễn Hoàng Chiến Ủy viên BCH
9 Đ/c Trần Thị Thúy Ủy viên BCH
10 Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền Ủy viên BCH
11 Đ/c Lê Thị Như Ý Ủy viên BCH

 

Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Bình Thuận

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Nguyễn Hoàng Chiến Chủ nhiệm UBKT
2 Đ/c Nguyễn Văn Hải Thành viên
3 Đ/c Nguyễn Thị Minh Tường Thành viên