TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thường trực Đoàn trường Cao đẳng Bình Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2027

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phan Đình Thông Bí thư Đoàn trường

 

Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Bình Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2027

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phan Đình Thông Bí thư Đoàn trường
2 Trần Đình Khoa Ủy viên BTV Đoàn trường
3 Phạm Văn Thật Ủy viên BTV Đoàn trường
4 Nguyễn Huy Vũ Ủy viên BTV Đoàn trường

 

Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Bình Thuận

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phan Đình Thông

Bí thư Đoàn trường

Giáo viên khoa Y Dược

2 Nguyễn Huy Vũ

Ủy viên BTV Đoàn trường

Giáo viên khoa Kỹ thuật

3 Trần Đình Khoa

Ủy viên BTV Đoàn trường

Giáo viên khoa Y Dược

4 Phạm Văn Thật

Ủy viên BTV Đoàn trường

Giáo viên khoa Kỹ thuật

5 Thôi Thị Kim Lài Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Y Dược, Bí thư Chi đoàn Cao đẳng dược 6C
6 Nguyễn Hải Linh Uỷ viên BCH Đoàn trường, P. Bí thư Liên Chi đoàn khoa Y Dược, Bí thư Chi đoàn Cao đẳng dược 23B
7 Kiều Quang Huy Uỷ viên BCH Đoàn trường, UVBCH Liên chi đoàn Khoa Y Dược, Bí thư Chi đoàn Y sĩ đa K23
8 Lê Hoài Bảo Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Kỹ thuật, Giáo viên Khoa Kỹ thuật
9 Lê Xuân Huy UVBCH Đoàn trường, UVBCH Liên chi đoàn Khoa Kỹ thuật, Bí thư Chi đoàn CĐ CNOTO K23A
10 Phạm Thị Ngọc Thu UVBCH Đoàn trường, P. Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sư phạm, Bí thư Chi đoàn GDMN K23A 
11 Phạm Ngọc Mai Thuy UVBCH Đoàn trường, UVBCH Liên chi đoàn Khoa Sư phạm, Bí thư chi đoàn GDMN K22A1
12 Trương Văn Huy Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung, Bí thư Chi đoàn Tin K22
13 Nguyễn Đức Thiện Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung, Bí thư Chi đoàn Tin K22
14 Phan Vũ Hùng Uỷ viên BCH Đoàn trường, UVBCH Liên Chi đoàn Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung, Bí thư Chi đoàn QTMMT K23
15 Trần Hữu Hậu Uỷ viên BCH Đoàn trường, P. Bí thư Liên chi đoàn khoa Kinh tế - Du lịch – Văn hóa, Bí thư Chi đoàn CĐ Dịch vụ K23