TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Phòng Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Đào tạo có các chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu thực hiện việc xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường về cơ cấu ngành nghề, mục tiêu đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo. Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, hướng nghiệp, kế hoạch tuyển sinh, phối hợp với các khoa tuyển sinh các lớp ngắn hạn, sơ cấp, dạy nghề nông thôn hàng năm. Xây dựng, điều chỉnh và triển khai thực hiện chương trình đào tạo. Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch thực tập của HSSV. Chủ trì tham mưu tổ chức Lễ Tốt nghiệp. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên và các khoa chuyên môn tham mưu triển khai tổ chức các sự kiện và các hoạt động quan hệ với doanh nghiệp, các tổ chức khác để tạo điều kiện và hỗ trợ HSSV thực tập, thực tế, giải quyết việc làm,… Tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo. Tham mưu xây dựng chế độ làm việc của nhà giáo và tổng hợp, đề nghị thanh toán chế độ thừa giờ của nhà giáo. Tham mưu kế hoạch thực tập doanh nghiệp của nhà giáo hàng năm. Quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Hải Trưởng phòng
2 Phạm Thị Mai Phó Trưởng phòng
3 Phan Thị Hồng Hậu Phó Trưởng phòng
4 Ngô Trường Minh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
5 Ngô Thị Thu Nga Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
6 Nguyễn Trung Nhân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
7 Trần Thị Loan Phương Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
8 Nguyễn Thị Phương Thoa Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
9 Nguyễn Thị Mai Ly Chuyên viên 
10 Nguyễn Đào Thảo Ngân Cán sự 
11 Võ Thị Hằng Chuyên viên