TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Về chúng tôi

Trường Cao Đẳng Bình Thuận

Trường cao đẳng Bình Thuận

1. Trường Cao đẳng Bình Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Binh Thuan College

Loại hình: Trường Cao đẳng Bình Thuận là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

2. Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trường) là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vùng lân cận; phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của cả nước và địa phương; trở thành một trung tâm học tập, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và có một môi trường giáo dục lành mạnh, linh hoạt, thân thiện.

Sứ mạng của Trường được đảm bảo thông qua các chương trình giáo dục - đào tạo do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn lực khác, được tạo ra từ liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, từ những sáng kiến tổ chức các hoạt động, dịch vụ đào tạo và nghiên cứu của Trường.

3. Mục tiêu:

Trường Cao đẳng Bình Thuận phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đảm bảo chương trình, nội dung, hình thức giáo dục nghề nghiệp đa ngành, đa hệ, đa cấp, đa phương thức, có chất lượng cao. Tạo cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi; là nơi mà mọi thành viên trong cộng đồng có thể thực hiện các hoạt động học tập lành mạnh và thân thiện, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống; kết hợp có hiệu quả giữa đào tạo và sử dụng, đào tạo và nghiên cứu; cung cấp các loại hình dịch vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến các ngành do Trường đào tạo.

4. Vị trí:

- Trường Cao đẳng Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận. Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh Bình Thuận; chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý Nhà nước về đào tạo thuộc lĩnh vực sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định.

- Trường có 04 cơ sở đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, trong đó:

   + Cơ sở I (là cơ sở chính) đặt tại số 05 Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

   + Cơ sở II đặt tại số 205 Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

   + Cơ sở III đặt tại số 274 Nguyễn Hội, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

   + Cơ sở IV đặt tại số 38 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

5. Chức năng:

Trường thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực trong các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. Nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương theo các lĩnh vực hoạt động của nhà trường. Tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến các ngành nghề đào tạo của Trường như chăm sóc - giáo dục mầm non, chăm sóc sức khỏe, lưu trú, nhà hàng, hội nghị, du lịch, bảo dưỡng ô tô, sửa chữa cơ điện,… để vừa phục vụ đào tạo thực hành vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội.

6. Chiến lược phát triển trường: