TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp có các chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu thực hiện về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa và bồi dưỡng nâng cao cho nhà giáo; chế độ chính sách đối với VC, NLĐ; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; đánh giá, xếp loại VC, NLĐ; công tác tiếp công dân; giải quyết khiều nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác thanh tra (trừ thanh tra đào tạo); tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong VC, NLĐ. Theo dõi bảng chấm công ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH của VC, NLĐ. Chủ trì tham mưu tổ chức: Hội nghị VC-NLĐ, Lễ Khai giảng, các ngày lễ kỷ niệm (nếu có). Thực hiện công tác hành chính, lễ tân, đối ngoại; công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn và dài hạn; công tác tổng hợp, báo cáo đột xuất hoặc định kỳ theo quy định; công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án, đề án đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị do Trường được phân cấp làm chủ đầu tư; quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản công; quản trị công sở trong phạm vi toàn Trường. Tổ chức khai thác, quản lý các hoạt động dịch vụ, sản xuất của Trường (ngoại trừ một số lĩnh vực chuyên môn sâu).

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Tấn Tự Trưởng phòng
2 Trương Quốc Tuấn Phó Trưởng phòng 
3 Võ Minh Hoàng Phó Trưởng phòng
4 Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
5
Lê Hồng Phương
Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III)
6 Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên lái xe 
7 Huỳnh Thị Bích Chuyên viên
8 Phạm Thị Thùy Hiên Văn thư viên
9 Phan Tiên Phát Chuyên viên 
10 Trần Thị Thanh Tuyết Chuyên viên 
11 Trần Thị Bảy Nhân viên phục vụ 
12 Nguyễn Văn Đông Nhân viên bảo vệ 
13 Lê Văn Hải Nhân viên bảo vệ 
14 Phạm Văn Hải Nhân viên bảo vệ
15 Nguyễn Thị Lực Nhân viên tạp vụ 
16 Hà Thị Quế Mây Nhân viên phục vụ
17 Nguyễn Thanh Ngà Nhân viên Bảo vệ 
18 Bùi Lai Quân Nhân viên bảo vệ
19 Dương Thành Tâm Nhân viên kỹ thuật
20 Nguyễn Thị Bích Thu Nhân viên phục vụ 
21 Nguyễn Đức Thành Lái xe 
22 Trần Thị Kim Phấn Văn thư viên
23 Nguyễn Thị Vo Nhân viên phục vụ 
24 Quách Chấn Toàn Nhân viên kỹ thuật 
25 Phạm Ngọc Tâm Kỹ thuật viên 
26 Trần Văn Châu Chuyên viên
27 Lê Thị Như Ý Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
28 Lê Thị Nhung Chuyên viên
29 Lương Thị Mười Chuyên viên
30 Ngô Minh Thuận Lái xe
31 Dương Thị Tự Tổ trưởng tổ tạp vụ
32 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Nhân viên tạp vụ
33 Nguyễn Đức Hùng Nhân viên bảo vệ
34 Trần Trí Hương Nhân viên bảo vệ 
35 Lê Văn Tâm Nhân viên bảo vệ
36 Trần Văn Tiến Nhân viên bảo vệ
37 Trần Văn Lục Nhân viên bảo vệ
38 Từ Sĩ Á Nhân viên bảo vệ
39 Nguyễn Văn Sáu Nhân viên bảo vệ
40 Nguyễn Xuân Hòa Nhân viên bảo vệ
41 Lê Hồng Phúc Nhân viên bảo vệ
42 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên phục vụ
43 Huỳnh Thị Bích Kiều Nhân viên phục vụ
44 Lưu Thị Hiệp Nhân viên kỹ thuật