TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có các chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu thực hiện công tác khảo thí, kiểm định, đánh giá kỹ năng nghề và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức vận hành và cải tiến Quy trình hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường. Tổ chức khai thác các hoạt động dịch vụ liên quan đến công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng, hoặc một số kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn khác. Giúp Hiệu trưởng thực hiện trách nhiệm và quyền hạn trong công tác thanh tra, pháp chế liên quan đến các hoạt động đào tạo, đảm bảo cho các hoạt động của Trường thực hiện theo đúng pháp luật, có chất lượng, hiệu quả.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Tô Thanh Vĩ Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Kim Hồng Phó Trưởng phòng
3 Phạm Thị Huệ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
4 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Chuyên viên 
5 Phạm Hoàng Hải Ngọc Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
6 Bùi Diễm Thúy Chuyên viên 
7 Trần Thị Đà Giang Chuyên viên
8 Nguyễn Mỹ Liên Chuyên viên 
9 Nguyễn Thị Duy Thuận Chuyên viên
10 Lê Thanh Cẩm Tú Chuyên viên
11 Trương Sanh Trung Chuyên viên
12 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Chuyên viên