TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Phòng Tài vụ

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài vụ có các chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu thực hiện công tác quản lý tài chính và chế độ kế toán đúng theo quy định của pháp luật; Lập kế hoạch phát triển, nguyên tắc sử dụng, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và công tác kế toán theo đúng quy định của pháp luật về tài chính, quy định của địa phương và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Theo dõi, quản lý trực tiếp nguồn kinh phí xây dựng cơ bản; Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị của nhà trường theo đúng quy định pháp luật hiện hành; phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp và các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức kiểm kê, thanh lý, cập nhật tăng, giảm giá trị tài sản của Trường vào sổ sách kế toán hàng năm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức định giá, định giá lại tài sản thuộc sở hữu Nhà nước của Trường và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo quản lý, khai thác có hiệu quả giá trị khối tài sản này.

 

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Thị Thúy Phó trưởng phòng phụ trách 
2 Lã Thị Thu Trang Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Ái Viên Phó Trưởng phòng 
4 Phạm Thị Dung Kế toán viên 
5 Trần Thị Út Hậu Kế toán viên 
6 Võ Quang Anh Kế toán viên 
7 Huỳnh Thị Bích Thủy Kế toán viên
8 Nguyễn Thành Nam Kế toán viên 
9 Nguyễn Lê Như Hạnh Kế toán viên 
10 Phan Thị Mỹ Hồng Kế toán viên 
11 Lâm Nguyên Hạnh Chuyên viên
12 Võ Thị Thuận Chuyên viên
13 Trương Thị Hồng Sen  Thủ Quỹ