TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Tin Tức

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Trường được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Đảng ủy Trường đã thực hiện đầy đủ công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

24/06/2024
261
          Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Trường được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Đảng ủy Trường đã thực hiện đầy đủ công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Việc tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình và kế hoạch đã đề ra; UBKT Đảng ủy Trường và các chi bộ trực thuộc cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện khá tốt kế hoạch, quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; trong Đảng bộ không phát sinh đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên.
 
          Về công tác kiểm tra: UBKT Đảng ủy Trường tổ chức 01 cuộc kiểm tra 01 chi bộ trực thuộc về tài chính Đảng.
         Về công tác giám sát: Có 07/07 chi bộ trực thuộc được giám sát thường xuyên; nội dung giám sát: Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy Trường về học tập, quán triệt nghị quyết của cấp trên, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối; việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng của chi bộ; tiếp tục giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. UBKT Đảng ủy Trường đã tham mưu cho BTV Đảng ủy Trường tiến hành 01 cuộc giám sát chuyên đề 07 chi bộ trực thuộc; nội dung giám sát: (1) Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch về học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XIII) và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện các nghị quyết của Trung ương do Đảng ủy Trường ban hành; (2) Việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; (3) Việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023; (4) Việc triển khai thực hiện Kế hoạch 08-KH/ĐU ngày 19/6/2023 của Đảng ủy Trường về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
          Trong 6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy Trường tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành và kỷ luật của đảng. Tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung phòng, chống tiêu cực; Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Bộ Chính trị về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tiếp tục ổn định nền nếp và nâng chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy nói chung, hoạt động của UBKT Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ nói riêng; trong đó, cần tập trung ổn định và tăng cường chất lượng của đội ngũ đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận năm 2024; tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận nhiệm kỳ 2023-2025; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”  và triển khai Chuyên đề năm 2024 tại các Chi bộ; việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW của BCH/TW Đảng, Chỉ thị số 27/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ./.
Nguồn: UBKT Đảng ủy Trường
 
Tag: