TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIÁM SÁT TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ CHI ỦY VÀ ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ 2, CHI BỘ 3.

Tin Tức

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIÁM SÁT TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ CHI ỦY VÀ ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ 2, CHI BỘ 3.

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIÁM SÁT TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ CHI ỦY VÀ ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ 2, CHI BỘ 3.

18/09/2023
98

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 07/3/2023 của Đảng uỷ Trường Cao đẳng Bình Thuận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Trường năm 2023, sáng nay- ngày 18/9/2023, Tổ Giám sát đã tổ chức triển khai thi hành Quyết định số 12-QĐ/ĐU, ngày 07/9/2023 của Đảng ủy Trường về giám sát Chi ủy và đồng chí Bí thư Chi bộ 2, Chi bộ 3.

Đồng chí Tô Thanh Vĩ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổ trưởng Tổ giám sát quán triệt lại Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12-QĐ/ĐU, ngày 07/9/2023 của Đảng ủy Trường. Theo đó, nội dung giám sát là giám sát trách nhiệm của tập thể Chi ủy và của cá nhân đồng chí Bí thư các Chi bộ 2, Chi bộ 3 đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch về học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XIII) và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện các nghị quyết của Trung ương do Đảng ủy Trường ban hành và việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp chuyên đề năm 2023. Thời gian làm việc dự kiến đến hết ngày 20/9/2023.

Đồng chí Tô Thanh Vĩ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường, Tổ trưởng Tổ giám sát công bố Quyết định của Đảng ủy Trường và kế hoạch triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Bí thư Chi bộ 2 báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung giám sát tại Chi bộ.

Thành viên Tổ giám sát làm việc trực tiếp với các Bí thư Chi bộ và đại diện Chi ủy.

Nguồn: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Tag: