TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”

Tin Tức

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”

Thực hiện Kế hoạch số 131_KH/ĐUK ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”;

27/05/2023
1298

Thực hiện Kế hoạch số 131_KH/ĐUK ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”;

Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 01/3/2023 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọng lời thề đảng viên” và trân trọng giới thiệu nguồn tài liệu tuyên truyền như sau:

- Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

-  Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

- Kế hoạch Số 95 -KH/ĐUK ngày 15/4/2023 của Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

- Nguồn tài liệu từ Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh Bình Thuận,  https://www.binhthuan.dcs.vn/Trang-chu/post/218955/giu-tron-loi-the-dang-vien

- Nguồn tài liệu từ Báo Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/giu-tron-loi-the-dang-vien-noi-phai-di-doi-voi-lam-106376.html; https://www.binhthuan.dcs.vn/Trang-chu/post/218955/giu-tron-loi-the-dang-vien

                                                                           Ban Quản lý Website

 

Link xem file.

21_KL_TW_ Xây dựng Đảng

95_KH_ĐUK_Ke hoach thuc hien Ket luan 21-BCHTW

66_KH_TU(18-3-2022)-Thuc hien KL 21

 

Tag: