TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tin Tức

Nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Học sinh, sinh viên Việt Nam, một bộ phận quan trọng của thanh niên Việt Nam, vừa là đội hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp cách mạng nhưng cũng vừa là đối tượng mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tăng cường các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên Việt Nam về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cấp thiết của các nhà trường trong tình hình hiện nay.

10/03/2023
3958

Tình hình hiện nay trong học sinh, sinh viên về ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng chính là làm sáng tỏ bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định tính tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện phát triển và hội nhập của Việt Nam giai đoạn hiện nay, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ đất nước và nhân dân. Đó là trách nhiệm của tất cả các cán bộ, đảng viên trong đó có học sinh, sinh viên Việt Nam. Thanh niên Việt Nam là đội dự bị tin cậy và kế thừa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua mỗi thời kỳ, vai trò và vị thế của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được khẳng định ngày càng mạnh mẽ. Là một bộ phận quan trọng của thanh niên Việt Nam, học sinh, sinh viên Việt Nam có nhiều ưu thế về trí tuệ, sức khỏe và khả năng thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi của đất nước cũng như những biến động toàn cầu. Là những người có tuổi đời trẻ, đang phát triển mạnh về tinh thần và thể chất, giàu ước mơ, hoài bão, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn mong muốn vươn lên nắm bắt tri thức của nhân loại để tự hoàn thiện mình về mọi mặt. Đại đa số học sinh, sinh viên Việt Nam có tinh thần nhiệt tình cách mạng, tiên phong, ham học hỏi, có óc sáng tạo và ý thức đoàn kết thống nhất cao. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nêu rõ: “cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet; biết khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh...”. Vì vậy, cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam, trong đó có học sinh, sinh viên, trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất  là trên không gian mạng. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái là công việc thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ quan trọng của học sinh, sinh viên Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác thanh niên, coi thanh niên – trong đó có học sinh, sinh viên - là lực lượng “rường cột của nước nhà”. Bước vào thời kỳ đổi mới, vị trí, vai trò của học sinh, sinh viên càng quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Học sinh, sinh viên Việt Nam là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Qua thực tiễn, nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đã chủ động, trực diện, tự giác đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, phản bác những thông tin xấu, độc, phê phán nhận thức lệch lạc và hành vi tiêu cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế trong việc nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác  các quan điểm sai trái, thù địch. Lợi dụng sự phát triển vũ bão của Internet và mạng xã hội đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội, các thế lực thù địch không ngừng chống phá cách mạng Việt Nam. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông là một trong những đối tượng mà các thế lực thù địch luôn tìm cách nhắm đến. Cùng với đó, một bộ phận học sinh, sinh viên do còn thiếu kinh nghiệm sống; do tâm lý lứa tuổi nhạy cảm, dễ tiếp nhận cái mới; nhận thức về chính trị còn mơ hồ, lập trường tư tưởng chưa vững vàng nên còn thiếu ý thức rèn luyện, ngại tham gia các hoạt động cộng đồng. Thậm chí, một số ít có biểu hiện sống thực dụng, thờ ơ với xã hội; phai nhạt niềm tin, lý tưởng,... nên trước những vấp ngã đầu đời dễ có tâm lý chán nản, bi quan, dễ dao động, dễ bị lôi kéo, kích động,... Đây chính là những nhược điểm mà các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước. Mặt khác, bệnh “lười” học tập lý luận chính trị của học sinh, sinh viên hiện nay là một nhược điểm lớn cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, học sinh sinh viên phải tích cực học tập lý luận chính trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (năm 2006), Đảng đã chỉ rõ: “Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ. Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, những hiểu biết mới cũng là biểu hiện của sự suy thoái”. Do đó, bệnh “lười” học tập lý luận chính trị của một bộ phận học sinh, sinh viên cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng một bộ phận học sinh, sinh viên bị các thế lực thù địch tập trung lợi dụng để lan truyền, phát tán các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngày nay, việc sử dụng mạng xã hội đã là nhu cầu thiết thân của hầu hết học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, trong khi đa số học sinh, sinh viên biết cách ứng dụng mạng xã hội để hỗ trợ cho việc học tập và sinh hoạt thì một bộ phận nhỏ học sinh, sinh viên khác lại bị mạng xã hội dẫn dắt, không làm chủ được suy nghĩ và hành vi của bản thân trên mạng xã hội, từ đó bị lôi kéo vào những hoạt động tiêu cực, gây ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác điều hành, quản lý của Nhà nước. Với nhiều mưu mô xảo quyệt, tinh vi, các thế lực thù địch muốn phủ nhận vai trò thanh niên nói chung, học sinh, sinh viên nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng bằng thủ đoạn sử dụng Internet để đăng tải thông tin sai sự thật hoặc thông tin sai về bản chất lên các trang mạng xã hội để đánh lừa người đọc. Bên cạnh đó, chúng đưa ra các luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thanh niên, học sinh sinh viên; bôi xấu hình ảnh của cán bộ đoàn, làm giảm uy tín của các tổ chức thanh niên, học sinh sinh viên, tác động đến niềm tin của giới trẻ. Trước tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19, các thế lực thù địch, phản động tìm mọi thủ đoạn chống phá, nhất là trên môi trường không gian mạng và các phương tiện truyền thông xã hội, tập trung khai thác tính tương tác, chia sẻ nhằm lan tỏa, phát tán nhanh thông tin giả mạo, xấu, độc, thông tin thật - giả lẫn lộn với mưu đồ gây ra sự hỗn loạn, giảm sút niềm tin, rồi từ đó kích động, thành lập các hội, nhóm trá hình để lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Một số đối tượng đã trực tiếp len lỏi vào các ký túc xá, giảng đường, đến các hội thảo khoa học, sinh hoạt hướng nghiệp... lôi kéo, kích động, tụ tập đông người, phản ứng tập thể,... nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên. Thông qua các chương trình học bổng, hội thảo quốc tế, chúng còn tiếp xúc, lôi kéo số du học sinh ở nước ngoài tham gia các tổ chức phản động lưu vong; các tổ chức tôn giáo trá hình; lôi kéo du học sinh tụ tập đông người, phản ứng tập thể hoặc biểu tình gây rối.

Tình hình trên đây cho thấy cần phải tăng cường nhiều giải pháp hiệu quả với sự vào cuộc của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, đội ngũ giảng viên chính trị và nhiều tổ chức có liên quan khác bên trong và cả bên ngoài các nhà trường để kịp thời định hướng, dẫn dắt và phát huy trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Giải pháp nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Giải pháp quan trọng hàng đầu là tăng cường xây dựng ý thức chính trị cho học sinh, sinh viên. Xây dựng ý thức chính trị cho học sinh, sinh viên hiện nay góp phần quan trọng trong việc trang bị thế giới quan và phương pháp luận khoa học. Nhận thức chính trị của học sinh, sinh viên là quá trình bồi đắp lâu dài, thông qua tuyên truyền, giáo dục những nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước… nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên những kiến thức chính trị, pháp luật cơ bản, từ đó xây dựng cơ sở khoa học cho nhận thức và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng đến xây dựng những thế hệ học sinh, sinh viên có nhân cách trong sáng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đóng góp xứng đáng vào quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, trước hết học sinh, sinh viên cần có sự hiểu biết về chính trị, thể hiện ở trình độ nhận thức sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và đặc biệt là tư tưởng Hổ Chí Minh – học Bác để vừa thỏa mãn niềm kính yêu Bác, vừa tự rèn mình, sửa mình. Tiếp đó, học sinh, sinh viên phải có tình cảm chính trị đúng đắn, thể hiện qua tinh thần yêu nước, yêu thương nhân dân, yêu Đảng, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; biết trân trọng, tri ân lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái sai, cái ác; căm thù các thế lực chống phá và làm tổn hại đến đất nước và nhân dân. Học sinh, sinh viên cũng cần rèn luyện ý chí cách mạng kiên định, không hoang mang dao động trước các diễn biến tạp và sự chống phá điên cuồng của thế lực thù địch, không nghe theo, không làm theo và không bị lừa gạt bởi những thông tin phản động, xuyên tạc đồng thời có niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, vào sức mạnh của nhân dân và vào thắng lợi tất yếu của đất nước.

Gỉải pháp thứ hai là cần giúp học sinh, sinh viên nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù địch. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Việt Nam hôm nay đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, diện mạo quê hương thật sự khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, uy tín và vị thế quốc gia ngày càng được cộng đồng quốc tế tôn trọng. Đó là những minh chứng khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu chống phá, phủ nhận các thành quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Trên không gian mạng liên tục xuất hiện nhiều thông tin sai lệch nhằm xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến các lĩnh vực văn hóa tinh thần,…Quan điểm sai trái là những quan điểm có sự hạn chế, lệch lạc, sai lầm về nhận thức, sự xuyên tạc, bóp méo sự thật, dẫn đến sự nghi ngờ, không tin tưởng và hiểu sai quan điểm chính thống; ngụy tạo các nguồn thông tin “giả như thật”, “thật như giả”, gây ra sự hoang mang, dao động và hoài nghi, làm xói mòn niềm tin của nhân dân, tạo tâm lý bất ổn trong xã hội. Ở cấp độ nguy hại hơn quan điểm sai trái là quan điểm thù địch - những quan điểm có chủ đích đối lập trực diện với quan điểm chính thống, do những lực lượng đối lập về lập trường tư tưởng và lợi ích với giai cấp công nhân, lợi ích của quốc gia, dân tộc đưa ra bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt khác nhau, được phát tán trong phạm vi rộng nhằm chống đối và làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng; kích động, phá hoại thanh danh các vị lãnh đạo cao cấp, bôi nhọ thanh danh của Đảng, Nhà nước và phá hoại bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Hiện nay, các quan điểm sai trái, thù địch rất đa dạng, thể hiện trên một số phương diện cụ thể: Một là, phủ nhận, xuyên tạc và hạ thấp vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, qua đó phê phán và phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Với thủ đoạn đưa ra lập luận thiếu cơ sở khoa học như “Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời”, từ đó kêu gọi “từ bỏ học thuyết của Mác”, tách tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác-Lênin. Hai là, chỉ trích, phủ định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ và bóp méo lịch sử, vu cáo các lãnh tụ tiền bối, phủ nhận những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được. Các thế lực thù địch thường xuyên đẩy mạnh việc xuyên tạc, chống phá, cho rằng Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam “đã triệt tiêu các quyền tự do dân chủ”; phản đối Luật An ninh mạng; kêu gọi xoá bỏ nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Ba là, thổi phồng, tô đen những sai lầm, khuyết điểm của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo và điều hành đất nước. Các thế lực thù địch mạo nhận danh nghĩa những người cộng sản chân chính để cố tình bôi đậm những khuyết điểm đã được Đảng tự nhận, tự phê bình trong quá khứ, đồng thời tô vẽ và thổi phồng những thành tựu của chủ nghĩa tư bản với ý đồ hướng lái đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước theo con đường tư bản chủ nghĩa, từng bước xa rời lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Bốn là, lợi dụng, bóp méo các sự kiện nhạy cảm; nói xấu, bịa đặt, xúc phạm đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên…nhằm gây bất ổn xã hội và làm mất lòng tin của nhân dân. Vì vậy, cảnh giác và nhận diện được đâu là những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với học sinh, sinh viên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Giải pháp thứ ba là nâng cao kỹ năng sử dụng không gian mạng và mạng xã hội của học sinh, sinh viên Việt Nam. Hiện nay, học sinh, sinh viên Việt Nam có khả năng tiếp nhận thông tin nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ hiện đại, cập nhật kịp thời sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ số hóa, mạng xã hội và các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0. Đây cũng là một lực lượng hùng hậu có đời sống văn hóa, tinh thần trên không gian mạng khá phong phú, đa chiều, sử dụng thường xuyên Internet và mạng xã hội qua các kênh Zalo, Facebook, YouTube, Messenger,...Mạng xã hội ra đời và phát triển với mục đích kết nối và chia sẻ thông tin dễ dàng hơn giữa các tổ chức, cá nhân với nhau về vấn đề, sự kiện nào đó, nhằm hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng. Mạng xã hội nhanh chóng thu hút người sử dụng nhờ có đầy đủ các chức năng, tiện ích nổi bật như: trò chuyện, gửi tệp tin, chia sẻ video hình ảnh, gọi thoại, gọi video,… giúp cập nhật thông tin, sự kiện diễn ra xung quanh một cách nhanh chóng mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Mạng xã hội còn là nguồn thông tin hữu ích khổng lồ trên toàn thế giới. Do vậy, ngoài việc bồi dưỡng các kiến thức nền tảng, cần thường xuyên mở các lớp tập huấn cho học sinh, sinh viên về kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội trong hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (quản trị trang, nhóm; nắm tình hình tư tưởng, dư luận, xu hướng qua các trang, nhóm; xây dựng chuyên mục hấp dẫn, thiết kế thông điệp nổi bật...). Đồng thời, bản thân mỗi học sinh, sinh viên cần tự trang bị những kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh khi sử dụng không gian mạng và mạng xã hội để có đủ sức tự đề kháng trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giải pháp thứ tư bao gồm các hoạt động giáo dục, huấn luyện, tập hợp, nêu gương, khen thưởng, biểu dương học sinh, sinh viên nòng cốt về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp với đội ngũ giảng viên chính trị trong các nhà trường chủ đạo triển khai. Tổ chức Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên cần nâng cao vai trò định hướng và kết nối rộng rãi, chặt chẽ học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như tổ chức các diễn đàn học tập, trao đổi kinh nghiệm về đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng; lập các trang thông tin, fanpage; thu hút học sinh, sinh viên tham gia thiết kế, truyền tải các thông điệp hấp dẫn về chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những tấm gương người tốt việc tốt… có tác động lan tỏa toàn xã hội. Chuyên nghiệp hơn, cần xây dựng mạng lưới các đội truyền thông ở các nhà trường trên cả nước chuyên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng với lực lượng nòng cốt là học sinh,sinh viên, thanh niên, trí thức trẻ, được đào tạo chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng trong nắm tình hình, nhận diện các thông tin sai trái, thù địch, đồng thời tuyên truyền những thông tin chính thống có tính định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và sự kiện lịch sử lớn của đất nước. Những đội truyền thông này cần tận dụng sức mạnh công nghệ của mạng xã hội để tạo nên những sản phẩm thông tin đa dạng, có sức hút với giới trẻ như tường thuật trực tiếp (livestream) các sự kiện, hoạt động nổi bật của học sinh, sinh viên; thiết kế các bài báo điện tử được theo infographic, hình ảnh, file âm thanh, video clip, các yếu tố đồ họa khác… Cần chú ý thực hiện quan điểm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tăng cường lan tỏa các thông tin tích cực, các tấm gương cách mạng, các thành tựu mới, kể cả biểu dương các cá nhân, tập thể học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng các hình thức như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đời thường đẹp”, “Những việc làm tử tế” để lấy tin tốt át tin xấu, lấy chuyện đẹp dẹp các chuyện bịa đặt do các thế lực thù địch phát tán. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên chính trị trong các nhà trường cần chủ động đề xuất và thực hiện các nội dung ngoại khóa liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình của các môn Lịch sử, Giáo dục Công dân, Chính trị, Pháp luật, Công nghệ thông tin…,tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch định kỳ (cho học sinh, sinh viên mới vào trường, học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp và học sinh, sinh viên sắp đi du học) hoặc đột xuất (khi có những sự kiện đặc biệt của đất nước, của địa phương và của nhà trường).

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Cùng với đó, nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên về bảo nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng là nhiệm vụ nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của các nhà trường trong tình hình hiện nay./.

Tài liệu tham khảo

1.  Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018.

2. Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2019), Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.131.

3. Nguyễn Tiến Đạt - Nguyễn Viết Tiến  (2021), xây dựng ý thức chính trị cho sinh viên trong các trường đại học ở việt nam hiện nay: thực trạng và giải pháp, Tạp chí Giáo dục lý luận.

4. Bùi Thị Hậu (2022), Vai trò của nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. https://duk.sonla.gov.vn/index.php?module=news&act=view&id=1330.

5. Nguyễn Thanh Hoàng  (2022), Phát huy vai trò sinh viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. https://baolongan.vn/phat-huy-vai-tro-sinh-vien-thanh-nien-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-a133599.html.

6. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam  (2021), Nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. https://tinhdoanqnam.vn/news/kien-thuc-ky-nang/nang-cao-nhan-thuc-chinh-tri-cho-sinh-vien-gop-phan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-chong-lai-luan-dieu-xuyen-tac-cua-cac-the-luc-thu-dich-2799.html.

7. Trung Kiên  (2022), Thanh niên chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. https://www.baobaclieu.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/thanh-nien-chung-tay-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-77176.html.

8. Hoàng Thị Hồng Nhung  (2021), Thanh niên tích cực học tập lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. http://danguykhoicoquan.laocai.org.vn/1382/95974/70448/592160/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac/thanh-nien-tich-cuc-hoc-tap-ly-luan-chinh-tri-gop-phan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.

9. Nguyễn Thuý Quỳnh (2021), Thanh niên với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/thanh-nien-voi-viec-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-khong-gian-mang-p25701.html.

10. Phan Thanh (2022), Phát huy vai trò xung kích, “rường cột” của Đoàn Thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. https://ajc.hcma.vn/tintuc/Pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=705& ItemID =14525.

11. Nguyễn Thị Thu Thủy  (2020), Phát huy vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay. http://dangbo.tnut.edu.vn/tin-tuc/2020-12-02/phat-huy-vai-tro-cua-giang-vien-ly-luan-chinh-tri-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-ta-hien-nay-dt253.html.

12. Lưu Trinh (2022), Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. https://tienphong.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-bai-5-san-choi-giup-gioi-tre-tu-duong-ren-minh-post1443868.tpo.

13. Lê Thị Chiên, Đào Anh Tuấn (2021), Phát huy trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. https://tcnn.vn/news/detail/ 50191/Phat-huy-trach-nhiem-cua-thanh-nien-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-Dang.html.

14. Hà Kim Tuyến (2022), Trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranhphản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng. http://cdspdienbien.edu.vn/trach-nhiem-cua-doan-vien-thanh-nien-trong-viec-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranhphan-bac-cac-luan-dieu-xuyen-tac-thu-dich-tren-khong-gian-mang.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Huy Sơn, 

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

Tag: