TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Tin Tức

Triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (viết tắt là Kết luận số 21-KL/TW); Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, Kế hoạch số 63-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 93-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh.

10/03/2023
4438

Thực hiện Kế hoạch số 185-KH/ĐU, ngày 14/4/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế về học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. 

Để triển khai thực hiện Chuyên đề, Đảng ủy Trường yêu cầu các cấp ủy chi bộ :

1. Tổ chức học tập Chuyên đề năm 2022 cho tất cả đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

2. Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ Trường, các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đề ra các giải pháp đẩy mạnh việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; từng cá nhân xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, kiểm điểm, đánh giá, kết quả thực hiện kế hoạch vào dịp tổng kết, đánh giá, xếp loại cuối năm 2022.

Nội dung chuyên đề: 

Tag: