TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2024

Tin Tức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2024

Thực hiện Kế hoạch số 185-KH/ĐUK, ngày 23/2/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”, sáng ngày 01/3/2024, toàn thể viên chức, người lao động và học sinh sinh viên là đảng viên của Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tham gia học tập chuyên đề năm 2024

01/03/2024
326

Chuyên đề được tổ chức học tập, quán triệt và triển khai bằng hình thức kết nối trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tại điểm cầu Trường Cao đẳng Bình Thuận, các đại biểu tham dự đã được nghe PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trình bày những nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, bao gồm: Phần thứ nhất - Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; Phần thứ hai - Tỉnh Bình Thuận học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Sau khi học tập Chuyên đề năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường sẽ căn cứ chuyên đề năm 2024, cùng với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của nhà trường để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó sẽ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá liên quan đến thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đối với cá nhân mỗi đảng viên, viên chức, người lao động sẽ bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2024, gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân và tiến hành thực hiện./.

Nguồn: Đảng ủy Trường

Tag: