TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Tuyên truyền về biển, đảo và công tác biên giới đất liền năm 2023

Tin Tức

Tuyên truyền về biển, đảo và công tác biên giới đất liền năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW, ngày 23/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 14/02/2023, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Hướng dẫn số 73/HD-BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2023.

06/03/2023
4392

Mục đích của công tác tuyên truyền nhằm khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền, quản lý biên giới trên đất liền; nỗ lực và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề biển, đảo, công tác quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng; củng cố sự đồng thuận của dư luận trong tỉnh về vấn đề biển đảo và biên giới, lãnh thổ của Việt Nam với các nước láng giềng; thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, tài nguyên môi trường biển; phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề biển, đảo, dân tộc, biên giới lãnh thổ để hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Trường Cao đẳng Bình Thuận trân trọng giới thiệu nguồn tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh Bình Thuận ủy sử dụng và cung cấp, website của Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại giao:  http://www.biengioilanhtho.gov.vn./.

Ban quản lý website