TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Tin Tức

BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Ngày 26/3/2024, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận đã ký Quyết định số 326/QĐ-CĐBT về ban hành Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bình Thuận giai đoạn 2024 - 2030 và định hướng đến năm 2040.

26/03/2024
761

Quyết định được ban hành sau khi Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2023-2028 có Nghị quyết cho phép ban hành Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bình Thuận giai đoạn 2024 - 2030 và định hướng đến năm 2040.

Hội đồng Trường CĐ Bình Thuận họp thông qua Nghị quyết về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường

Trường Cao đẳng Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và các địa phương lân cận. Việc xác định mục tiêu và đề ra giải pháp phát triển Trường trong thời gian tới có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo cơ sở khoa học cho Trường và các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện kế hoạch phát triển Trường đi đúng hướng và đảm bảo phát triển phù hợp với thực tiễn đất nước nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng. Do đó, việc xây dựng Chiến lược phát triển là hết sức cần thiết và cấp bách.

Chiến lược xác định trong giai đoạn hiện nay Trường cần tập trung về đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tăng cường các hoạt động dịch vụ gắn với đào tạo, đặc biệt là đổi mới tư duy trong quản lý. Chiến lược đã xác định những giải pháp thực hiện mang tính tổng thể nhưng cũng linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Chiến lược phátt triển, Trường Cao đẳng Bình Thuận sẽ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong nhiều lĩnh vực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vùng lân cận; phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phấn đấu trở thành một trung tâm học tập, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và có một môi trường giáo dục lành mạnh, linh hoạt, thân thiện. Đồng thời đến năm 2030, Trường trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; đảm bảo chương trình, nội dung, hình thức giáo dục nghề nghiệp đa ngành, đa hệ, đa cấp, đa phương thức; kết hợp có hiệu quả giữa đào tạo và sử dụng, đào tạo và nghiên cứu; cung cấp các loại hình dịch vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến các ngành do Trường đào tạo; phấn đấu đến năm 2040, Trường trở thành địa chỉ phát triển về giáo dục nghề nghiệp của cả nước, bắt kịp trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, có năng lực cạnh tranh ở một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Bình Thuận.

Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính - Tổng hợp

 

Tag: