TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Chi bộ 1: Tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt định kỳ

Tin Tức

Chi bộ 1: Tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt định kỳ

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng ngày 24/5/2023, tập thể Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Bình Thuận do Tiến sỹ Đỗ Huy Sơn-Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ viếng và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Bình Thuận.

25/05/2023
2338

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng ngày 24/5/2023, tập thể Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Bình Thuận do Tiến sỹ Đỗ Huy Sơn-Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ viếng và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Bình Thuận.

Tiến sỹ Đỗ Huy Sơn-Bí thư Đảng uỷ-Hiệu trưởng trường dâng hoa và thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tập thể đảng viên Chi bộ 1 tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau nghi lễ viếng và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ đã tiến hành sinh hoạt định kỳ tháng 5/2023. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng, quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giúp cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn sinh hoạt Chi bộ với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quán triệt việc duy trì lâu dài sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” là một trong những nội dung trong các kỳ sinh hoạt định kỳ và là nhiệm vụ then chốt trong công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đảng viên góp phần nâng cao ý thức tự rèn luyện, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Một trong những đổi mới về nội dung sinh hoạt định kỳ Chi bộ lần này về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là toàn thể đảng viên đã được xem video bài nói chuyện của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”./.

                                                                                Tin: Chi bộ 1

Tag: