TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023 – 2028.

Tin Tức

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023 – 2028.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023 – 2028.

02/06/2023
1517

Thực hiện Kế hoạch  số 55/ KH-STTTT ngày 13/4/2023 của Sở Thông tin Truyền thông V/v Triển khai tuyên truyền Đề án truyền thông về Quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 – 2028;

Trường Cao đẳng Bình Thuận trân trọng giới thiệu các nguồn tài liệu về các Công ước Quốc tế được đề cập tại Kế hoạch số 55/KH-STTT như sau:

- Công ước quốc tế các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. 1996, nguồn https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Cong-uoc-quoc-te-cac-quyen kinh-te-xa-hoi-va-van-hoa-1966-269761.aspx

- Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979, nguồn https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-ve-xoa-bo-moi-hinh-thuc-phan-biet-doi-xu-chong-lai-phu-nu-1979-269872.aspx

- Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, nguồn https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-quoc-te-ve-xoa-bo-moi-hinh-thuc-phan-biet-chung-toc-270273.aspx

- Công ước về Quyền của Người khuyết tật; nguồn https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-ve-quyen-cua-nguoi-khuyet-tat-269871.aspx

- Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người, nguồn  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-chong-tra-tan-va-cac-hinh-thuc-trung-phat-doi-xu-tan-ac-vo-nhan-dao-ha-thap-nhan-pham-1984-275838.aspx.

                                                         TT Thông tin – Thư viện – Thiết bị

 

Tag: