TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY.

Tin Tức

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY.

Thực hiện Công văn số 1596-CV/ĐUK, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh về quán triệt

16/06/2023
1018

Thực hiện Công văn số 1596-CV/ĐUK, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chương trình hành động số 58, 60, 61-CTr/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 59-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận giới thiệu các văn bản cụ thể như sau:

- Chương trình hành động số 58-CTr/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

 - Chương trình hành động số 59-CTr/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (khóa XIV) (viết gọn là Chương trình hành động số 59-CTr/TU).

- Chương trình hành động số 60-CTr/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

- Chương trình hành động số 61-CTr/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết gọn là Chương trình hành động số 61-CTr/TU).

File đính kèm:

1596 _58CTrTU2023_CTHD thuc hien NQ28

1596_ 59CTrTU2023_th_hien NQ 26 BCT (khoa XIII)

1596_ 60CTrTU2023_T_hien NQ 27 ve NNPQ

1596_61CTrTU2023_thuc hien NQ29_TW

 

 Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị

 

Tag: