TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CUỐI NĂM 2023

Tin Tức

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CUỐI NĂM 2023

Nhằm đảm bảo việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ công đoàn tại Công đoàn Trường thực sự nghiêm túc, trong đó bao gồm việc kiểm tra, giám sát nội dung thực hiện đánh giá, phân loại đoàn viên, tổ công đoàn cuối năm; sáng ngày 06/12/2023, tại cơ sở 1 Trường Cao đẳng Bình Thuận, Ủy ban Kiểm tra CĐCS Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức công tác đánh giá, phân loại đoàn viên công đoàn năm 2023

07/12/2023
64

Đây là một trong số các nhiệm vụ đã được đề ra trong Kế hoạch số 03/KH-UBKT, ngày 27/11/2023 của Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Bình Thuận trong năm 2023.

Tổ Kiểm tra gồm 03 đồng chí:

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Chiến –Chủ nhiệm UBKT CĐCS - Tổ trưởng

- Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Ủy viên UBKT CĐCS – Thành viên

- Đồng chí Trần Thị Minh Tường - Ủy viên UBKT CĐCS – Thành viên

 

Các thành viên trong Tổ Kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ

 

Nội dung Kiểm tra gồm: kiểm tra việc đánh giá xếp loại hoạt động công đoàn; kiểm tra công tác đánh giá, phân loại và xét khen thưởng đoàn viên công đoàn cuối năm 2023 của hai Tổ Công đoàn 01 và 02 thuộc CĐCS Trường.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng của đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn được định rõ và chính xác. Từ đó, đề xuất Ban Thường vụ, Ban Chấp hành có thể xác định được các giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng của từng cá nhân đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn. Quá trình kiểm tra đảm bảo tính khách quan, trung thực, toàn diện, hiệu quả; chấn chỉnh, giúp đỡ là mục tiêu chính của việc kiểm tra nhưng không được bỏ sót những hành vi, cố ý làm trái pháp luật.

Đây là đợt kiểm tra lần thứ ba mà UBKT CĐCS Trường đã thực hiện kể từ khi Công đoàn Trường được thành lập từ tháng 3/2023 đến nay./.

Nguồn: UBKT – Công đoàn Trường

 

Tag: