TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN KIỂM TRA TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tin Tức

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN KIỂM TRA TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN KIỂM TRA TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

20/10/2023
91

Nhằm mục đích đánh giá tính đúng đắn, hợp lý, hợp pháp của các số liệu trong việc thu, nộp tài chính công đoàn; việc chi tài chính Công đoàn đúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ;  sáng ngày 18/10/2023, tại cơ sở 1, Trường Cao đẳng Bình Thuận, Ủy ban Kiểm tra CĐCS Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức kiểm tra tài chính CĐCS Trường Cao đẳng Bình Thuận trong 9 tháng đầu năm 2023.

Đây là một trong số các nhiệm vụ đã được đề ra trong Kế hoạch số 02/KH-UBKT, ngày 26/9/2023 của Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Bình Thuận trong năm 2023.

Tổ Kiểm tra gồm 03 đồng chí:

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Chiến –Chủ nhiệm UBKT CĐCS – Tổ trưởng

- Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Ủy viên UBKT CĐCS – Thành viên

- Đồng chí Trần Thị Minh Tường - Ủy viên UBKT CĐCS – Thành viên

Các thành viên trong Tổ Kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ

Nội dung Kiểm tra gồm 06 nội dung: Kiểm tra công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của BCH, Ban Thường vụ về công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; Kiểm tra việc lập báo cáo dự toán, quyết toán; Kiểm tra công tác quản lý tài chính của công đoàn cơ sở; Kiểm tra việc quản lý, ghi sổ kế toán; Kiểm tra việc vận động thu, chi Quỹ xã hội (nếu có); Kiểm tra việc công khai tài chính.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc quản lý sử dụng tài chính Công đoàn chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; góp phần tích cực vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Quá trình kiểm tra đảm bảo tính khách quan, trung thực, toàn diện, hiệu quả; chấn chỉnh, giúp đỡ là mục tiêu chính của việc kiểm tra nhưng không được bỏ sót những hành vi, cố ý làm trái pháp luật.

Đây là đợt kiểm tra lần thứ hai mà UBKT CĐCS Trường đã thực hiện kể từ khi Công đoàn Trường được thành lập từ tháng 3/2023 đến nay.

                                                                        Nguồn: UBKT - Công đoàn Trường

Tag: