TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TÀI LIỆU NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC TIỂU DỰ ÁN - GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025