TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Nhớ lời Bác dạy năm xưa - Làm nghề gì cũng phải học
Nhớ lời Bác dạy năm xưa - Làm nghề gì cũng phải học “Làm nghề gì cũng phải học”
10/03/2023
4735
Nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Học sinh, sinh viên Việt Nam, một bộ phận quan trọng của thanh niên Việt Nam, vừa là đội hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp cách mạng nhưng cũng vừa là đối tượng mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tăng cường các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên Việt Nam về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cấp thiết của các nhà trường trong tình hình hiện nay.
10/03/2023
3990
12